Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij i nie pokazuj więcej.

        Aby posadzić swoje drzewo w \"Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych\" należy z zakładki KONTAKT wysłać informację na adres Nadleśnictwa Babki lub bezpośrednio na adres babki@poznan.lasy.gov.pl, podając:

  • krótki opis wydarzenia, na którego okoliczność zostanie posadzone drzewo;

  • tekst do umieszczenia na tabliczce okolicznościowej (tekst powinien być krótki, z sugestiami uwzględnieniem czcionki, kursywy, pogrubień itp.). Wzór tabliczki jest stały i jednakowy dla wszystkich, koszt jej wykonania to 76,26 ;

  • dane do wystawienia faktury VAT (obligatoryjnie każdy otrzymuje fakturę);

  • numer telefonu do kontaktu;

         Bardzo prosimy o wysyłanie jednej wiadomości, w której znajdzie się komplet niezbędnych informacji wymienionych powyżej.

        Skontaktujemy sie z Państwem i poinformujemy czy i kiedy będziecie mogli posadzić swoje drzewo.

        Sadzonymi drzewkami są dęby (gatunków rodzimych), które Nadleśnictwo Babki zapewnia nieodpłatnie.

        Powierzchnia znajduje się na terenie Leśnictwa Drapałka. Dojazd znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

        \"Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych\" jest miejscem dla upamiętniania ważnych, pozytywnych wydarzeń w życiu osobistym np.: zawarcia związku małżeńskiego, rocznicy ślubu, urodzenia dziecka, sukcesu osobistego, spotkania okolicznościowego itp. Pod drzewkiem można zakopać przesłanie dla przyszłych pokoleń w postaci: listu, zdjęć, dokumentów upamiętniających wydarzenie, kodu DNA itp., umieszczonych w zalakowanej butelce (przygotowanej we własnym zakresie). Do każdego posadzonego dębu Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki wystawia certyfikat zawierający podstawowe informacje o posadzonym drzewie wraz z jego współrzędnymi geograficznymi. Sadzonki przekazuje nieodpłatnie nadleśnictwo.

Zapraszamy!


Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych, który każdy uczestnik otrzymuje do podpisania w dniu sadzenia znajduje się poniżej.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODY.

W związku z zawartą umową o posadzenie drzewa w \"Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych”, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jej realizacji oraz wykonania tabliczki okolicznościowej.

Podczas sadzenia drzewka wykonywane będą zdjęcia dokumentujące jego przebieg.
Utrwalony wizerunek przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji i promocji wydarzenia. W przypadku zamiaru publikacji Państwa wizerunku, prosimy Państwa o zgodę, a w przypadku osób nieletnich, zgodę ich opiekuna prawnego- – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która będzie podstawą prawną publikacji wizerunku w celu promocji wydarzenia.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a RODO, wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie danych osobowych w zakresie publikacji mojego wizerunku i/lub wizerunku moich dzieci*  ………….………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………

………….………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………

w postaci fotografii cyfrowej  *

 

przez Nadleśnictwo Babki. w celach promocji wydarzenia za pośrednictwem:  

 

 

*Niepotrzebne skreślić. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna  

 

Jednocześnie zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu wykorzystania mojego wizerunku.  

                     

                                                                                                      ………….………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………

Data, miejsce i podpis                                                                                               Data, miejsce i podpis  

 

ZGODA MAPA LASU

Wyrażam również zgodę na umieszczenie moich danych osobowych znajdujących się na tabliczce na mapie lasu na stronie http://www.lasnowozencow.pl/

 

………….………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………

Data, miejsce i podpis                                                                                               Data, miejsce i podpis  


Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań, e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl.
Dodatkowe informację o nas  można uzyskać przez stronę internetową www.babki.poznan.lasy.gov.pl/
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl
ADO przetwarza Państwa dane w celu:
- realizacji umowy lub dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
- na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w celu prowadzenia właściwej dokumentacji z prowadzonej działalności (w szczególności wymaganej przepisami prawa podatkowego);
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności w celu dochodzenia swoich roszczeń i obrony swoich praw.
- możemy również przetwarzać Państwa wizerunek w postaci zdjęć   w celach realizacji i promocji wydarzenia, w którym Państwo uczestniczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
- w przypadku zamiaru publikacji Państwa wizerunku, prosimy Państwa o zgodę, a w przypadku osób nieletnich, zgodę ich opiekuna prawnego- – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która będzie podstawą prawną publikacji wizerunku w celu promocji wydarzenia.
- w celu umieszczenia danych z tabliczki na stronie internetowej na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:
-
obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody;
Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


Dane będą przetwarzane:

- w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do chwili cofnięcia zgody lub rezygnacji ze świadczenia usługi przez administratora;

- w przypadku przetwarzania na podstawie umowy do chwili zrealizowania umowy;

- w przypadku przetwarzania na podstawie przepisów prawa do czasu wymaganego tymi przepisami. W szczególności będzie to czas 5 lat do końca roku kalendarzowego w odniesieniu do danych zawartych w dokumentacji podatkowej;

- w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu trwania tego interesu. W szczególności w przypadku ochrony roszczeń i dochodzenia swoich praw, do czasu uzasadnionego przekonania o istnieniu takiej podstawy, jednak nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.


Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.